Informácie pre pacienta1 ako dotknutú osobu podľa čl. 13 GDPR2

Vaše osobné údaje sú v tomto zariadení spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä v súlade s GDPR a zákonmi upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lieky
a zdravotnícke pomôcky, zdravotné poistenie, ako a aj národný zdravotnícky informačný systém.

 1. Totožnosť‘ a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Medicomplex s.r.o., so sídlom Saratovská 5, 84102 Bratislava, IČO : 43 831 788, www.medicomlex.sk
 2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa
 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;
 4. Účely spracúvania osobných údajov: poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 6. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: neaplikuje sa;
 7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov : zamestnanci Medicomplex s.r.o., zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia laboratórnych služieb, osoby vymenované v §24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z., poskytovatelia účtovných, audítorských alebo právnych služieb;
 8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ‘ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa;
 9. Doba uchovávania osobných údajov: 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.;
 10. Identifikácia práv dotknutej osoby:
  1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
  3. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou
 11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase): neaplikuje sa;
 12. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia): zákonná požiadavka
 13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácii o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa.

____________________________
1V prípade pacienta do 18 rokov veku je táto informácia určená aj zákonným zástupcom pacienta.
2Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov)